Retour close-menu Created with Sketch.

En cliquant sur J'accepte, vous acceptez l'utilisation de cookies pour des raisons techniques, à des fins d’analyse statistique et de gestion du trafic Web (cookies analytiques), de partage d'informations avec les annonceurs sur d’autres sites internet, en vue de vous proposer des informations pertinentes (cookies de ciblage) et qui correspondent à vos intérêts (cookies de personnalisation).Le Groupe Bonduelle a mis à jour sa politique de confidentialité et la gestion des données de ses utilisateurs.En savoir plus.

Lettonie


Atslēgvārdi:

2 779 m€ apgrozijums

124 000 ha apstradatas zemes pasaule

55 ražošanas objekti

2 izplatišanas kanali: mazumtirdznieciba un edinašanas pakalpojumi

2 800 lauksaimnieki

500 dažadi darzenu veidi

14 700 lauksaimnieki

3 tehnologijas: konserveti, svaigi, saldeti, parstradati

Bonduelle Group

vēsture

1853. gada dibinata gimenes uznemuma Bonduelle merkis ir „but pirmajam pasaule, kas ar vegetaro partiku padara labaku dzivi”. Izveloties inovacijas un ilgtermina viziju, grupa ir diversificejusi savu uznemumu un ta geografisko izvietojumu ta, ka arpus savas izcelsmes valsts Francijas ta ir sasniegusi apgrozijumu lidz pat 77 %. Tas darzeni ir audzeti 128 000 hektaros zemes, komercializeti 100 pasaules valstis ar dažadam precu zimem, izmantojot visdažadakos izplatišanas tiklus un pielietojot visa veida tehnologijas: konservešana, sasaldešana, pasterizešana, žavešana un svaigu darzenu sagatavošana lietošanai. Ar istenoto socialo praksi Bonduelle sevi ir pieradijis ka atbildigu un atzitu uznemumu, kas augu valsts produktus ir padarijis plaši pieejamus uz baudamus. Bonduelle grupa ir izraudzijusies ilgtermina viziju, uznemejdarbibas strategija izveloties tieši ilgtspejibu. Izmantojot savu vienreizejo pieredzi, kas ieguta savos 57 ražošanas objektos vai pašu lauksaimnieciba, uznemums organizejis ražošanu labakajas kulturaugu augšanas zonas tuvak saviem klientiem. 

4 uzņēmējdarbības līnijas

Šodien grupas darbiba ir organizeta 4 uznemejdarbibas linijas jeb izmantojot atškirigas tehnologijas, tadejadi atbilstot musu pateretaju velmem un gaumem:

 

  • konserveti darzeni,
  • saldeti darzeni,
  • svaigi apstradati darzeni,
  • parstradati darzeni.

Starptautiskā grupa

Ar musu pašu un musu mazumtirdzniecibas klientu precu zimem esam pasaules lideri lietošanai gatavu darzenu ražošana. 

Musu grupai ir izveidotas strategiskas bazes 3 lielas zonas: 

- Rietumeiropa Bonduelle savu attistibu uzsaka 1960 gados Vacija, pec tam citas EEK valstis. 

- Austrumeiropa, un, jo ipaši Krievija un NVS valstis, kur Bonduelle precu zimei ir loti augsta reputacija. 

- Amerikas kontinenta: kopš 2007. gada Kanada, iegadajoties „Aliments Carrière”, bet velak, 2012. gada Amerikas Savienotajas valstis pec tam, kad tika parnemta amerikanu saldeto produktu ražotne „Allens”. Brazilijas tirgu uznemums bija ienacis jau 1994. gada, bet 2010. gada Cristalina štata Bonduelle uzbuveja savu rupnicu.  

4 preču zīmes pasaulē

BONDUELLE starptautiska precu zime

Darzeni, vienigi un tikai darzeni!

Rupejoties par savas produkcijas uzturvertibu, Bonduelle piedava jebkada forma parstradatus darzenus, izmantojot jebkura veida tehnologijas, ar merki visa pasaule attistit darzenu ešanas kulturu gan priekam, gan veseligam dzivesveidam. 

Bonduelle raisa velešanos un veicina radoši pagatavot tadu veseligu uzturu, ko kopigi izbaudit gimenes maltites un kopa ar draugiem. 

Cassegrain

Precu zime, kas seko lidzi laikam. 

Visprasigakajiem klientiem Bonduelle piedava Cassegrain precu zimes darzenu izlasi, kas iepakoti slavenajas taisnstura karbinas un apzimetas ar individualizetu truša emblemu. 

Arctic Gardens

Arctic Gardens ir pirma saldetu darzenu precu zime Kvebeka un pirma saldetu darzenu maisijumu precu zime Kanada. Artic Gardens ir precu zime, kas patiešam ir ciena.

Globus

Precu zime ir parstaveta Krievija un bijušajas NVS valstis. 

AIZSARGĀTA KVALITĀTE

Produktu kvalitate ir absoluta Bonduelle prioritate. Visai produkcijai ir izcila uzturvertiba un garša.

Lai garantetu produkcijas kvalitati un pilnigu tas izsekojamibu, tai tiek veiktas parbaudes dažadas ražošanas stadijas:

 

  •  ražotaju un seklu atlase,
  •  augkopibas uzraudziba,
  •  darzenu nogatavošanas procesa, to raksturlielumiem,
  •  ražošanas procesa,
  •  novakšana
  •  iepakošana. 

APŅEMŠANĀS

Bonduelle ražošana ir organizeta ta, lai piedavatu veseligus, garšigus un visam uzturvertibam bagatus produktus. Tieši tapec Bonduelle ir ieviesis stingras prasibas, kas jaievero visos ražošanas posmos un visam musu produkcijas sagatavošana iesaistitajam pusem (lauksaimniekiem, ražotajiem, tirdzniecibas pakalpojumu sniedzejiem…) ta, lai visai produkcijai garantetu nevainojamu kvalitati.

SAUDZĪGA ATTIEKSME PRET DABU: APKĀRTĒJAI VIDEI DRAUDZĪGA LAUKSAIMNIECĪBA

„Bonduelle ciena dabu. Bonduelle merkis ir to parvadit nedominejot, launpratigi neizmantojot un nesamakslojot”. 

VISAPTVEROŠA PIEEJA 

Bonduelle ieviesta lauksamnieciba ir videi draudziga un efektiva, veseliga un ilgtspejiga lauksaimnieciba. Ta veido idealu lidzsvaru starp vides aizsardzibu un lauksaimnieku saimnieciskajiem merkiem, kalpojot pateretajiem un apmierinot vinu velmes. 

KOPEJAS SAISTIBAS 

Lai standartizetu grupas lauksaimniecibas viziju un garantetu labako kvalitati, starp Bonduelle agronomiskajiem pakalpojumu sniedzejiem, lauksaimniekiem, piegadatajiem un parvadatajiem ir noslegta apgades harta. Ta paredz pilnigu atškirigo kulturu kontroli, uzstaditas kvalitates nodrošinašanu un katra produkta izsekojamibu. Jo Bonduelle vienmer cenšas piedavat Jums vislabako no darzeniem.

 

 

UZTURVĒRTĪBAS

Bonduelle garante savu produktu kvalitati, ka ari ir ieviesusi stigru uzturvertibu hartu.

Šaja harta define un pieprasa ieverot stingrus nosacijumus. Jo ipaši taja noteiktas prasibas attieciba uz sals, cukura un taukvielu daudzumu (piesatinatas taukskabes, transtaukskabes… uc.). Tas merkis ari ir informaciju par produktu uzturvertibam pateretajam padarit daudz pieejamaku. 

Tieši tapec Bonduelle ir ieviesusi GDA sistemu (Guideline Daily Amont). Pateicoties vienkaršai un skaidri saprotamai informacijai, ši markešanas sistema lauj pateretajam lidzsvarot savu partiku. 

Uz iepakojuma ir noraditas produkta kalorijas, galveno uzturvertibu daudzums, un to ipatsvars salidzinajuma ar katram nepieciešamo dienas devu.

Visit our Website

www.bonduelle.lv

Haut
de page